Jaunumi

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļu zinātniskā darbība 2020. gadā

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļu zinātniskā darbība 2020. gadā

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa apvieno 111 locekļus, t. sk. 40 īstenos locekļus, 3 goda locekļus, 29 ārzemju locekļus un 39 korespondētājlocekļus, kā arī 16 goda doktorus.

H-indekss 

Saskaņā ar SCOPUS datiem visiem nodaļas locekļiem Hirša indekss ir virs 5, vairāk nekā pusei Hirša indekss ir virs 10, piecdesmit nodaļas locekļiem Hirša indekss ir virs 15 un trīsdesmit četriem locekļiem Hirša indekss ir virs 20, deviņpadsmit nodaļas locekļiem Hirša indekss ir virs 30.

Nodaļas locekļi, kuriem H-indekss ir virs 20:

 • akadēmiķim Jānim Alnim H-indekss 20;
 • korespondētājloceklim Vladimiram Kasjanovam un ārzemju loceklim Ivaram Melngailim
   H-indekss 21;
 • akadēmiķim Ruvinam Ferberam H-indekss 23;
 • akadēmiķim Kurtam Švarcam un ārzemju loceklim Jiri Engelbrehtam H-indekss 24;
 • ārzemju loceklim Jurim Hartmanim un korespondētājloceklim Romānam Viteram H-indekss 25;
 • akadēmiķim Oļģertam Dumbrājam H-indekss 26;
 • akadēmiķim Donātam Ertam H-indekss 27;
 • ārzemju locekļiem Aleksandram Luščikam un Renē Moro H-indekss 28;
 • ārzemju locekļiem Tarmo Somere, Jurim Banim un Paulam Stradiņam H-indekss 29.

Nodaļas locekļi, kuriem H-indekss ir virs 30:

 • akadēmiķim Andrejam Cēberam H-indekss 30;
 • ārzemju loceklim Jānim Vārnam H-indekss 31;
 • ārzemju loceklim Robertam Evarestovam H-indekss 32;
 • akadēmiķiem Robertam Eglītim, Andrim Ambainim, Jurim Purānam un ārzemju loceklim Marko Kirmam H-indekss 33;
 • ārzemju loceklim Jānim Melngailim H-indekss 34;
 • akadēmiķim Linardam Skujam un Aleksejam Kuzminam, ārzemju loceklei Maijai Kukļai H-indekss 36;
 • ārzemju loceklim Tillam fon Egidijam H-indekss 40;
 • ārzemju loceklim Žilam Brasāram H-indekss 41;
 • akadēmiķim Jevgēņijam Kotominam H-indekss 51;
 • ārzemju loceklim Aleksandram Šļugeram H-indekss 58;
 • ārzemju loceklim Alvim Brāzmam H-indekss 59;
 • ārzemju loceklim Antonio Biankoni H-indekss 60,
 • ārzemju loceklim Nilam Kristensenam H-indekss 61;
 • ārzemju loceklim Paulam Janmeijam H-indekss 93.

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļu ieguldījums Latvijas zinātnes attīstībā

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļi ir galvenie autori trim no 11 nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem 2020. gadā un četriem zinātnes sasniegumiem, kuriem tika piešķirti LZA prezidenta atzinības raksti. Tie ir: akadēmiķi Andris Ambainis, Jevgeņijs Kotomins un Jānis Spīgulis, LZA korespondētājlocekļi Vjačeslavs Kaščejevs un Andris Šutka un LZA ārzemju loceklis Aleksandrs Luščiks.

Nozīmīgākie 2020. gada sasniegumi Latvijā fizikas un tehnisko zinātņu virzienā kā parasti pilnībā atbilst pasaules tendencēm, ko apliecina patenti un raksti prestižos zinātniskos žurnālos. Tie ir veikti ciešā sadarbībā ar citu valstu zinātniekiem – Vācijā, Igaunijā un Austrālijā. Īpaši atzīmējama ir jauno zinātnieku un pētnieku iesaiste pētījumos, kas dod cerību uz mūsu zinātniskās skolas pēctecību.

Ne pirmo reizi tika godināti LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta, LU Cietvielu fizikas institūta, LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes un Rīgas Tehniskā universitātes Materiālzināt­nes un lietišķās ķīmijas fakultātes zinātniekus. Ir iepriecinoši, ka pēc ilgstoša pārtraukuma par sevi ir atgādinājis LU Fizikas institūts, kas piedāvājis jaunu energotaupīgu aprīkojumu alumīnija ražošanai.

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā ir izstrādāta un aprobēta multispektrālās attēlošanas metode ar rekordaugstu spektrālo selektivitāti, kuras praktiskie pielietojumi sniedzas no Zemes veģetācijas satelītu monitoringa līdz krāsu pigmentu analīzei mākslas darbu ekspertīzēs kā arī institūta zinātniekiem ir izdevies iegūt datus par reemitēto fotonu veiktajiem ceļiem audu maketos un in-vivo ādā pie 35 dažādām spektrāli-telpiskām kombinācijām.

LU Cietvielu fizikas institūta zinātnieki izstrādāja jaunas teorētiskās metodes, kas spēj novērtēt un prognozēt perspektīvo materiālu funkcionalitātes un radiācijas bojājumu attīstību ekstremālas apstarošanas apstākļos kā arī institūta zinātnieki izstrādāja jaunu metodiku dažādu attēlu kvalitātes uzlabošanai.

LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētnieki sadarbībā ar Vācijas zinātniekiem pirmo reizi ir formulējuši un eksperimentāli apstiprinājuši statistikas likumus, kas pārvalda retas, bet neizbēgamas kļūdas atsevišķu kvantu daļiņu uzskaitē.

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes pētnieki kopā ar kolēģiem no Melburnas universitātes izstrādāja skaidru un vienkāršu metodiku precīzai iekšējā pjezoelektriskā efekta mērīšanai pjezoelektriskiem polimēriem.

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļu zinātniskās monogrāfijas:

 • Rēvalde, G., Rēvalds, V. Fizikas un tehnikas vēstures lappuses. Atskats 20. gadsimtā. Rīga: Sava grāmata, 2020. 588 lpp.

Iznākušas 52 publikācijas žurnālos ar impaktfaktoru (IF) virs 5:

 • 11 žurnālos ar IF starp 5 un 6. Autori: E. Blūms, A. Cēbers, R. Ferbers, A. Šutka, A. Šarakovskis, L. Začs, D. Erts, J. Banis;
 • 14 žurnālos ar IF virs 6. Autori: E. Blūms, A. Šļugers, P. Stradiņš, A. Šutka, A. Ambainis, M. Auziņš, N. Kristensens, J. Vārna, P. Janmeijs;
 • 10 žurnālos ar IF virs 7. Autori: V. Kasjanovs, A. Šļugers, L. Skuja, M. Auziņš, J. Banis;
 • 5 žurnālos ar IF virs 8. Autori: J. Dehtjars, A. Luščiks, P. Stradiņš, A. Šutka;
 • 3 žurnālos ar IF virs 10. Autori: P. Janmeijs, J. Banis un A. Šļugers;
 • 5 žurnālos ar IF virs 11. Autori: J. Vīksna, R. Viters un J. Banis);
 • 1 žurnālā ar IF virs 13. Autors V. Kasjanovs;
 • 3 žurnālos ar IF virs 14. Autori: A. Šutka, A. Biankoni un D. Erts;
 •  1 žurnālā ar IF 17. Autors A. Šutka;
 • 1 žurnālā ar IF 27.4. Autors A. Šutka;
 • 1 žurnālā ar IF 33. Autors A. Šutka.

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļu saņemtie un pieteiktie patenti 2020. gadā:

 • L. Jasulaneca, J. Andzane, R. Meija, D. Jevdokimovs, D. Erts, J. Dzelme. Nanovadu iegūšana. Patenta pieteikuma Nr. P-20-18;
 • J. Bitenieks, K. Buks, J. Andzane, R. Merijs Meri, J. Zicans, D. Erts, J. Dzelme. Vadošu polimeru kompozītu sastāvs un iegūšana. Patenta pieteikuma Nr. P-20-17;
 • K. Buks, J. Bitenieks, J. Andzane, R. Merijs Meri, J. Zicans, D. Erts, J. Dzelme. Vadoša n-tipa termoelektriskā kompozīta sastāvs un iegūšana. Patenta pieteikuma Nr. P-20-16;
 • R. Poplausks, D. Jevdokimovs, J. Prikulis, U. Malinovskis, D. Erts, J. Dzelme. Elekrtroķīmiskās šūnas elektroda nostiprināšana. Patenta pieteikuma Nr. LPV 2020 000078;
 • J. Andzane, A. Felsharuk, K. Niherush, D. Erts, J. Delme. Nanolaminātu iegūšanas paņēmiens no halkogenīdiem. Latvijas patenta pieteikuma
  Nr. LVP2020000085;
 • J. Spīgulis, I. Ošiņa, Z. Rupenheits, M. Matuļenko. Ierīce virsmas vienmērīgai apgaismošanai vienlaikus ar vairākām lāzeru spektrāllīnijām. Latvijas patents Nr. LV 15491 B;
 • J. Purāns. A method for magnetron sputtering deposition of Zinc peroxide films at cryogenic temperature. Patenta Nr. EP20020352.9;
 • J. Purāns. Ierīce vakuuma pārklājumu izgatavošanai. Latvijas patents Nr. LVP2020000040;
 • J. Purāns. Nanopārklājums ar anti-virālo, anti bakteriālo un pretraugu iedarbību. Latvijas patents Nr. LVP2020000079.

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļu vadībā aizstāvēti 10 promocijas darbi:

 • Anastasija Ņikiforova. Datu kvalitātes definēšana un novērtēšana. Vadītāji: Dr.sc.comp. Z. Bičevska, LZA goda doktors J. Bičevskis;
 • Dmitrijs Soboļevskis. Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana. Vadītāji: LZA korespondētājloceklis A. Sauhats, Dr.sc.ing. R. Petričenko;
 • Anzelms Zukults. Deģenerēti ZnO nanokristāli: sintēze, īpašības un pielietojums. Vadītājs LZA korespondētājloceklis A. Šutka;
 • Shraddha Ramanbhai Christian. Voltēra integrālvienādojumi laika skalās. Vadītājs LZA korespondētājloceklis A. Reinfelds;
 • Kārlis Baltputnis. Lēmumatbalsta metodes, algoritmi un rīki elektroenerģijas tirgus dalībniekiem. Vadītāji: LZA korespondētājloceklis A. Sauhats, Dr.sc.ing. O. Linkevičs;
 • Zane Broka. Patēriņa elastības izmantošana un novērtējums elektroenerģijas tirgos. Vadītājs LZA korespondētājloceklis A. Sauhats;
 • Mārtiņš Irbe. Enerģijas iegūšanas no fluīdu plūsmas iekārtu dinamikas analīze un vadības optimizācija. Publikāciju kopa. Vadītāji: LZA korespondētājloceklis J. Vība, Dr.sc.ing. I. Tipāns;
 • Viesturs Šints. Magnētisko šķidrumu termoforēze porainā vidē, atkarībā no virsmaktīvās vielas koncentrācijas un temperatūras. Vadītājs LZA akadēmiķis E. Blūms;
 • Guna Krieķe. Erbija jonu augšuppārveidotā luminiscence trīskomponentu fluorīdu nanokristālus saturošā caurspīdīgā stikla keramikā. Vadītājs LZA korespondētājloceklis A. Šarakovskis;
 • Arturs Bundulis. Kerra efekta izcelsmes pētījumi organiskajos materiālos: eksperimentāls novērtējums, izmantojot Z-scan metodi. Vadītājs LZA akadēmiķis
  M. Rutkis.

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas locekļi darbojas starptautisku zinātnisko žurnālu redkolēģijās un apjomīgu darbu veikuši nodaļas nozīmīgāko zinātnes sasniegumu un balvu pretendentu iesniegto pieteikumu izskatīšanā, kā arī balvu pasniegšanas pasākumu organizēšanā.

2020. gadā Baltijas Asamblejas balva zinātnē tika piešķirta akadēmiķim Robertam Eglītimpar pētījumu ciklu “Teorētiski aprēķini jauniem materiāliem enerģijas iegūšanai un uzglabāšanai”. LZA un AS “Latvenergo” Alfrēda Vītola balvu saņēma akadēmiķis Pēteris Šipkovs par mūža ieguldījumu Latvijas enerģētikā. Edgara Siliņa vārdbalva fizikā tika piešķirta akadēmiķim Aleksejam Kuzminam par darbu kopu “Rentgenabsorbcijas spektru analīzes metožu izstrāde un to pielietojumi materiālu struktūras pētījumos”.

 

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis”
sagatavoja Sofja Negrejeva
Avots: “Zinātnes Vēstnesis”, Nr. 4 (609), 2021. gada 26. aprīlis (pdf).
Lasīts 1441 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")