Terminoloģijas komisija

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija

LZA Terminoloģijas komisijas darbība

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija veic vienotas un ar Eiropas Savienības valstīs spēkā esošiem starptautiskiem standartiem harmonizētas nozaru terminoloģijas sistēmas zinātnisko izstrādi valsts valodā, nosaka terminu lietošanu speciālajā mācību literatūrā un tehniskajā un lietvedības dokumentācijā, kā arī apstiprina jaunus terminus un to definīcijas.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums 

Līdzdalība Latvijas Zinātņu akadēmijas stratēģijas izstrādē 2021.– 2027. gadam

Veicot darbības risku un iespēju analīzi, uzsvērts, ka stratēģijas darbības laikā jāizmanto iespējas pārveidot terminrades procesu valstī, lai (1) rastu iespējas piesaistīt papildu fi nansējumu; (2) veidotu daudzpusīgas partnerattiecības ar visām ieinteresētajām institūcijām un personām un (3) stiprinātu Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (LZA TK) kā terminrades metodisko centru un darba koordinatoru.

Par draudiem sekmīgai terminrades funkcijas veikšanai valstī atzītas nepietiekamās izglītības un pētniecības iespējas šajā jomā, kas ierobežo terminoloģiskā darba iemaņu nodošanu jaunajām pētnieku paaudzēm. Arī terminrades finansēšana projektu konkursu veidā var novest pie terminrades darbā nepietiekami kvalifi cētu personu iesaistes un paralēlu terminoloģijas resursu izveides. Šāda pieeja nenodrošina darba pēctecību un resursu publiskošanu vienotajā terminoloģijas portālā www.termini.gov.lv.

Stratēģijā noteikts, ka LZA TK pamatmērķis ir sabiedrības terminoloģisko vajadzību operatīva un kvalitatīva apmierināšana visās svarīgākajās jomās un šī mērķa sasniegšanai izvirzāmi šādi uzdevumi: • noteikt terminoloģiskā darba prioritātes valstī; • pārskatīt un precizēt latviešu terminoloģijas attīstības teorētiskos pamatus; • atzīt darbu nozares terminoloģijas izstrādē par vienu no zinātniskās darbības veidiem; • sakārtot apakškomisiju darbu, nepieciešamības gadījumā ierosināt apakškomisiju reorganizāciju, jaunu apakškomisiju vai speciālu terminologu darba grupu izveidi; • sadarbībā ar Valsts valodas centru nodrošināt jaunpieņemto terminu un komisijas darba materiālu publiskošanu Nacionālajā terminoloģijas portālā www.termini.gov.lv; • veidot ciešāku sadarbību ar citām iesaistītajām institūcijām gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā; • veikt esošo terminoloģisko resursu inventarizāciju; • nodrošināt saikni ar sabiedrību, skaidrojot LZA TK lēmumus un pamatnostādnes; • integrēt nozaru terminoloģijas jautājumus visu līmeņu augstākās izglītības programmās.

Terminu izstrāde, izvērtēšana un apstiprināšana 2021. gadā

LZA TK organizējusi vienu klātienes sēdi, kurā izskatīti un apstiprināti spēkratu termini, turpinot iepriekšējos gados aizsākto Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas izstrādāto terminu sarakstu apspriešanu. Šajā sēdē arī pieņemts un apstiprināts termins digitālā satura autors, kas guva lielu rezonansi plašsaziņas līdzekļos, atgādinot sabiedrībai par LZA TK lomu terminoloģijas izstrādē un apstiprināšanā. LZA TK jau vairākus gadus konsultācijas terminoloģijas jomā sniedz galvenokārt elektroniski, tāpēc klātienes konsultāciju neesamība nav ietekmējusi LZA TK konsultatīvās funkcijas īstenošanu. Pārskata gadā sniegts apmēram 150 rakstisku un mutisku konsultāciju, galvenokārt par dažādu angļu terminu ekvivalentiem latviešu valodā. Konsultāciju jomā LZA TK, kā ierasts, sadarbojas ar Valsts valodas centru un Latviešu valodas aģentūru.

Darbs LZA TK terminoloģijas apakškomisijās

Lai gan pārskata gadā nav izdevies noturēt tik daudz klātienes sēžu, kā būtu vēlams, LZA TK pamazām pielāgojas darbam attālinātos apstākļos, un tās darbība nebūt nav apstājusies. Gluži pretēji – LZA TK darbā iesaistījušies jauni, aktīvi cilvēki, kas pievērsušies savas nozares terminoloģijas sakārtošanai, līdz ar to 2021. gadā terminoloģijas darbs ļoti aktīvi norisinājies vairākās terminoloģijas apakškomisijās.

Visražīgāk darbojusies Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija Eduarda Caunas vadībā, kas sagatavojusi arī divus informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) informatīvos biļetenus, tajos apkopojot aktuālos terminus IKT nozarē.

Kā jau ierasts, darbu pie tematiskajiem spēkratu terminu sarakstiem turpinājusi Spēkratu terminoloģijas apakškomisija Jura Gunāra Pommera vadībā. Pie izsmeļoša aktuālo terminu saraksta intensīvi strādājusi arī Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas terminoloģijas apakškomisija Ilmāra Bodes vadībā.

Medicīnas terminoloģijas apakškomisijas darbs norisinājies divu darba grupu ietvaros, secīgi analizējot zobārstniecības terminus un cilvēka ģenētikas terminus. 2021. gada pavasarī uzsākta sadarbība ar Zāļu valsts aģentūru par starptautiskas veselības problēmu klasifi kācijas MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) latviešu tulkojumā lietotajiem terminiem.

Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija turpinājusi ikgadējo terminoloģijas konferenču organizēšanas tradīciju, 2021. gada 8. oktobrī sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku sarīkojot konferenci “Kultūras mantojuma institūciju datu sadarbspēja digitālajā telpā: terminoloģiskais aspekts”. Starptautiskā konference norisinājās Zoom platformā. 2021. gada nogalē Dr.phil. Ainārs Dimants nācis klajā ar priekšlikumu par Mediju un komunikācijas nozares terminoloģijas apakškomisijas izveidi. Citās terminoloģijas apakškomisijās darbs pamatā noticis konsultāciju veidā.

Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Sadarbībā ar Valsts valodas centru turpinās Latvijas Nacionālā terminoloģijas portāla papildināšana un uzlabošana. 2021. gadā identificētās iespējas portāla funkcionalitātes uzlabošanā kopā ar Kultūras informācijas sistēmu centru un a/s “Tilde” paredzēts īstenot 2022. gadā. LZA TK pieņemto lēmumu un ieteikumu publiskošana LZA TK sēžu protokoli un lēmumi tiek publiskoti Nacionālajā terminoloģijas portālā www.termini.gov.lv.

Pārskata gadā portālā ievietoti visi iepriekšējā gada LZA TK sēžu protokoli. Sagatavots LZA TK lēmumprojekts par Mediju un komunikācijas nozares terminoloģijas apakškomisijas izveidi.

LNB rakstu krājuma “Zinātniskie raksti” izdošana

2021. gada 24. martā tiešsaistē notika LNB Zinātnisko rakstu 6. (XXVI) sējuma “Latviešu terminoloģija simts gados” atvēršana. Šajā rakstu krājumā publicēti raksti, kuru pamatā ir 2019. gada 3. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas un LZA Terminoloģijas komisijas sarīkotajā konferencē nolasītie referāti.

LZA TK vēstures apkopojums

Turpinās darbs pie LZA TK vēstures apcerējuma sagatavošanas, apkopojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajos resursos (galvenokārt periodikas datubāzē www.periodika.lv) pieejamos materiālus.

Cita nozīmīga informācija

2021. gada 3. augustā LZA TK piedalījās Labklājības ministrijas organizētajā starpinstitūciju sanāksmē, apspriežot vienota termina ieviešanu latviešu valodā, lai apzīmētu sistemātisku vardarbību pret bērnu un bērna pazemošanu no vienaudžu puses jeb tā saukto mobingu (mobing, bullying).

 

LZA TK priekšsēdētājs Māris Baltiņš
LZA TK zinātniskā sekretāre Astrīda Vucāne
Latvijas Zinātņu akadēmija 
Terminoloģijas komisijas birojs
Akadēmijas laukums 1, 707. telpa
E pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 
 

Avots: LZA Gadagrāmata 2022, 74. - 77. lpp.

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")