Zinātnes Vēstnesis

Aicinām iepazīties ar aktuālajiem paziņojumiem par promocijas darbu aizstāvēšanu (jūnis, jūlijs, augusts, septembris)//"Zinātnes Vēstnesis"

Aicinām iepazīties ar aktuālajiem paziņojumiem par promocijas darbu aizstāvēšanu (jūnis, jūlijs, augusts, septembris)//"Zinātnes Vēstnesis"

2023. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī  promocijas darbus aizstāvēs 23 zinātniskā grāda pretendenti (informācija uz 07.06.23.). Aicinām iepazīties ar promocijas darbu tēmām, zinātnisko grādu pretendentiem, kā arī promocijas padomju atklāto sēžu norises laikiem. 

Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas darbību nodrošina Latvijas Zinātņu akadēmija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 165.

Paziņojumi tiek publicēti LZA laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis": https://www.lza.lv/publikacijas/zinatnes-vestnesis
Informāciju apkopoja: Ilona Gehtmane-Hofmane

 

Aicinām iepazīties ar aktuālajiem paziņojumiem par promocijas darbu aizstāvēšanu

 

2023. gada 13. jūnijā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes (LU) Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes atklātā sēdē, Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a, 402. auditorijā MADARA EVERSONE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Latvijas Padomju rakstnieku savienība: stratēģija, taktika un opozicionālās prakses (1940-1965)” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs. Recenzenti: Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs (Latvijas Universitāte), Dr. philol. Maija Burima (Daugavpils Universitāte), Ph. D. Jānis Ozoliņš (Latvijas Mākslas akadēmija). Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2023. gada 14. jūnijā plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes “P-01” atklātā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā KONSTANTINOS GRAMMATOGLOU aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Jaunu metožu izstrāde PLP atkarīgo enzīmu inhibitoru sintēzei un baktēriju enzīma O-acetilserīna sulfhidrilāzes kovalentās inhibīcijas potenciāla izpēte” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai dabaszinātnēs: ķīmijas nozarē, organiskās ķīmijas apakšnozarē. Recenzenti: Dr. chem. Mārtiņš Katkevičs (Latvijas Organiskās sintēzes institūts), Dr. chem. Artis Kinēns (Latvijas Universitāte), Dr. Marc Nazare (Leibnicas Molekulārās farmakoloģijas institūts (Leibniz-Institute for Molecular Pharmacology), Vācija). Sēdē būs iespējams piedalīties arī attālināti tiešsaistes platformā Zoom: https://rtucloud1.zoom.us/j/9352086644. Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 15. jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” nozares ar specializāciju “Mežzinātne” promocijas padomes atklātā sēdē Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava” Salaspilī, Rīgas ielā 111, bibliotēkā, LAURA ĶĒNIŅA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Oglekļa uzkrājums vecās mežaudzēs hemiboreālajos mežos ar sausām minerālaugsnēm” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs. Recenzenti: Dr. silv. Andis Lazdiņš (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”), Dr. silv. Olga Miezīte (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte), Ph. D. Veiko Uri (Igaunijas dzīvības zinātņu universitāte, Igaunija). Ar promocijas darbu var iepazīties LBTU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielajā ielā 2, un tīmekļvietnē: https://llufb.llu.lv.

***

2023. gada 15. jūnijā plkst. 13.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Veselības un Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333, 205. auditorijā BEHNAM BOOBANI aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Effect of outdoor recreation activity on tress level and mental toughness on taekwondo athletes in the competition period” (“Āra rekreācijas aktivitāšu ietekme uz taekvondo sportistu stresa līmeni un psihisko noturību sacensību periodā”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Recenzenti: Dr. Edmundas Jasinskas (Lietuvas Sporta universitāte, Lietuva), Dr. med. Anita Villeruša (Rīgas Stradiņa universitāte), Dr. paed. Žermēna Vazne (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija). Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA Sporta nozares bibliotēkā un LSPA tīmekļvietnē: www.lspa.lv.

***

2023. gada 16. jūnijā plkst. 11.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes “P-08” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12, 201. auditorijā (gan klātienē, gan attālināti) ARMANDS ANCĀNS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Ķermeņa sensoru tīkls tā virsmas formas rekonstrukcijai” (“Body Sensor Network for Its Surface Shape Reconstruction”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai. Recenzenti: Dr. sc. ing. Dmitrijs Pikuļins (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. sc. ing. Marts Mins (Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija), Dr. sc. ing. Aleksandrs Grakovskis (Transporta un sakaru institūts). Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 16. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas un veselības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā Rīgā, Jelgavas ielā 3, 301. auditorijā DANUTE RAŽUKA-EBELA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Populācijai pielāgota pieeja pepsinogēnu testa uzlabošanai kuņģa priekšvēža stāvokļu diagnostikā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai medicīnas un veselības zinātnēs, klīniskās medicīnas nozarē, internās medicīnas apakšnozarē. Recenzenti: Dr. med. Aldis Puķītis (Latvijas Universitāte), Dr. med. Juris Pokrotnieks (Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca), Ph. D. Colm O’Morain (Trinitijas koledža, Īrija). Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2023. gada 19. jūnijā plkst. 13.00 Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā” Rīgā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LAILA SILAMIĶELE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Metformīna terapijas un saimniekorganisma faktoru ietekme uz zarnu mikrobiomu diētas ierosināta otrā tipa cukura diabēta peļu modelī” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai dabaszinātnēs. Recenzenti: Dr. biol. Dace Pjanova (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs), Dr. med. Baiba Jansone (Latvijas Universitāte), Ph. D. Daiva Baltriukiene (Viļņas Universitātes Dabaszinātņu centrs, Lietuva). Ar darbu, sākot no šā gada 5. jūnija varēs iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2023. gada 19. jūnijā plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes “P-01” atklātā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā RUSLANS MUHAMADEJEVS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “1,4-Dihidropiridīna atvasinājumu fizikāli-ķīmiskā un in silico izpēte” zinātniskā doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai dabaszinātnēs: ķīmijas nozarē, fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Recenzenti: Dr. chem. Artis Kinēns (Latvijas Organiskās sintēzes institūts), Dr. chem. Agris Bērziņs (Latvijas Universitāte), Dr. chem. Raivis Žalubovskis (Rīgas Tehniskā universitāte). Sēdē būs iespējams piedalīties arī attālināti tiešsaistes platformā Zoom: https://rtucloud1.zoom.us/j/9352086644. Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 20. jūnijā plkst. 9.30 Latvijas Universitātes (LU) Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnija 1, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 100. telpā LINDA BERGA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Darba izpildi prognozējošie psiholoģiskie raksturlielumi atsevišķās darba jomās” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai psiholoģijā, sociālās psiholoģijas apakšnozarē. Recenzenti: Dr. psych. Aleksandrs Koļesovs (Latvijas Universitāte), Dr. psych. Vineta Silkāne (Vidzemes Augstskola), Ph. D. Anu Realo (Varvikas universitāte, Anglija). Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2023. gada 20. jūnijā plkst. 11.30 Latvijas Universitātes (LU) Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnija 1, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 100. telpā EDMUNDS VANAGS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Depresijas simptomu un kodola afekta saistība ar kognitīvajām funkcijām” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Recenzenti: Dr. Psych. Baiba Martinsone (Latvijas Universitāte), Dr. psych. Ingūna Griškēviča (Rīgas Stradiņa universitāte), Ph. D. Nele Põldver (Tartu Universitāte, Igaunija). Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2023. gada 20. jūnijā plkst. 13.30 Latvijas Universitātes (LU) Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnija 1, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 100. telpā SABĪNE BĒRZIŅA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Izmaiņas skolotāju un 3.–6. klašu skolēnu uztvertajā skolas klimatā un skolēnu sociāli emocionālajā kompetencē pēc piedalīšanās sociāli emocionālās mācīšanās programmā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai psiholoģijā, attīstības psiholoģijas apakšnozarē. Recenzenti: Dr. psych. Anika Miltuze (Latvijas Universitāte), Dr. psych. Anita Pipere (Daugavpils Universitāte), Ph. D. Veronica Ornaghi (University Milano-Bicocca, Itālija). Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2023. gada 20. jūnijā plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Sociālo zinātņu nozaru promocijas padomes “P-09” atklātā sēdē Rīgā, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā ILZE ZARIŅA-CĪRULE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Possibilities and solutions for application of capital management alternative methods in insurance companies” (“Kapitāla pārvaldības alternatīvo metožu izmantošanas iespējas un risinājumi apdrošināšanas sabiedrībās”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai sociālajās zinātnēs, ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē. Recenzenti: Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. sc. administr. Inese Mavļutova (Banku augstskola), Dr. math. Tõnu Kollo (Tartu Universitāte, Igaunija). Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 21. jūnijā plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes “P-01” atklātā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā DIĀNA ZEĻENCOVA-GOPEJENKO aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Taukskābju metabolisma regulācijā iesaistīto proteīnu strukturālie un funkcionālie pētījumi” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai dabaszinātnēs: ķīmijas nozarē, fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Recenzenti: Dr. biol. Gints Kalniņš (Latvijas Biomedicīnas studiju un pētījumu centrs), Dr. habil. biol. Ruta Muceniece (Latvijas Universitāte), Dr. chem. Dace Rasiņa (Latvijas Organiskās sintēzes institūts). Sēdē būs iespējams piedalīties arī attālināti tiešsaistes platformā Zoom: https://rtucloud1.zoom.us/j/9352086644. Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 21. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Tiesību zinātņu promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Senāta zālē un attālināti tiešsaistes platformā Zoom KĀRLIS PIĢĒNS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Īpašumtiesību iezīmes un attīstības tendences zemes dzīļu izmantošanā Latvijas Republikā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai. Recenzenti: Dr. iur. Inga Kudeikina (Rīgas Stradiņa universitāte), Dr. iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola “Turība”), Dr. iur. Ringolds Balodis (Latvijas Universitāte). Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU tīmekļvietnē: https://www.rsu.lv/promocijas-darbi. Interesenti, kuri vēlēsies piedalīties promocijas darba apspriešanā, saiti uz tiešsaistes platformu Zoom varēs sameklēt RSU tīmekļvietnē notikumu kalendārā vai sūtot pieprasījumu uz: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

***

2023. gada 27. jūnijā plkst. 11.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares promocijas padomes “P-05” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā DMITRIJS GUZS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Effective Innovative Solution for Transmission Capacity Management in Low-inertia Weakly Interconnected Power Systems” (“Izmaksas optimizējošs, inovatīvs risinājums pārvades tīkla kapacitāšu pārvaldībai zemas inerces vāji savienotās energosistēmās”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai inženierzinātnēs un tehnoloģijās. Recenzenti: Dr. sc. ing. Ļubova Petričenko (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. sc. ing. Artjoms Obuševs (Cīrihes Lietišķo zinātņu universitāte, Šveice), Dr. sc. ing. Arturas Klementavičius (Lietuvas Enerģētikas institūts, Lietuva). Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 27. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Veselības un sporta zinātņu promocijas padomes atklātā sēdē Hipokrāta auditorijā Rīgā, Dzirciema ielā 16 un attālināti tiešsaistes platformā Zoom MONTA MADELĀNE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Ar endotoksīniem saistīto bioķīmisko marķieru un fēču mikrobiotas atšķirības pacientiem ar HIV un HCV infekciju”. Recenzenti: Dr. med. Indra Zeltiņa (Rīgas Stradiņa universitāte), Dr. med. Aleksandrs Rapoports (Latvijas Universitāte), Dr. med. Ligita Jančoriene (Viļņas Universitāte, Lietuva). Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU tīmekļvietnē: https://www.rsu.lv/promocijas-darbi. Interesenti, kuri vēlēsies piedalīties promocijas darba apspriešanā, saiti uz tiešsaistes platformu Zoom varēs sameklēt RSU tīmekļvietnē notikumu kalendārā vai sūtot pieprasījumu uz: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

***

2023. gada 26. jūnijā plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides inženierijas un enerģētikas zinātnes nozares promocijas padomes “P-19” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā ANDA JĒKABSONE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Energopārvaldības loma klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā pašvaldībās Eiropā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai. Recenzenti: Dr. sc. ing. Ainis Lagzdiņš (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte), Ph. D. Pedro Moura (Koimbras Universitāte, Portugāle), Ph. D. Massimiliano Coppo (Padujas Universitāte, Itālija). Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 30. jūnijā plkst. 9.30 Liepājas Universitātes (LiepU) Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Liepājā, Lielajā ielā 14, 203. telpā (Senāta sēžu zālē), kā arī attālināti tiešsaistes platformā Zoom KRISTĪNE NIEDRE-LATHERE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Ekosistēmas darbības konceptuālās pamatnostādnes izglītības pārvaldības pilnveidē pašvaldībā” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai izglītības zinātnēs. Recenzenti: Dr. paed. Dina Bethere (Liepājas Universitāte), Dr. habil. paed. Tatjana Koķe (Rīgas Stradiņa universitāte), Dr. paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte). Ar promocijas darbu var iepazīties LiepU bibliotēkā Liepājā, Lielajā ielā 14, kā arī LiepU tīmekļvietnē: www.liepu.lv (zinātne, pētniecība, inovācijas → Promocijas darbi → Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi).

***

2023. gada 30. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) promocijas padomes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātne” ar specializāciju „Lauksaimniecība” atklātā sēdē Jelgavā, Lielajā ielā 2, 123. auditorijā NEDA ZUĻĢE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusa epidemioloģija un ģenētiskā daudzveidība Latvijā un augļkoku atveseļošanas iespējas” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs. Recenzenti: Dr. biol. Biruta Bankina (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte), Dr. biol. Dainis Ruņģis (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”), Dr. Ingrida Mažeikiene (Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centrs, Lietuva). Ar promocijas darbu var iepazīties LBTU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielajā ielā 2, un tīmekļvietnē: https://llufb.llu.lv.

***

2023. gada 30. jūnijā plkst. 13.00 Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 545. auditorijā VITĀLIJS BORISOVS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “DNS bojājumu ģenētiskais fons multiplā sklerozē un brīvo radikāļu veidošanās multiplās sklerozes un 1. tipa diabēta pacientiem” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai dabaszinātnēs. Recenzenti: Dr. med. Šimons Svirskis (Rīgas Stradiņa universitāte), Dr. biol. Una Riekstiņa (Latvijas Universitāte), Ph. D. Lada Živkovič (Belgradas Universitāte, Serbija). Ar darbu, sākot no šā gada 16. jūnija, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2023. gada 30. jūnijā plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes “P-22” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B, 513. auditorijā ALEKSANDRS ŅEVSKIS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Gaisa kuģa pilna mēroga komponentu izmēģinājumu kompleksa dinamiskās īpašības un uz vibrāciju balstītā strukturālā stāvokļa novērtēšanas sistēma” (“Dynamic Properties of the Aircraft's Full-Scale Component Test Setup and its Vibration-Based System Of Structural Health Assessment”) zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai. Recenzenti: Dr. sc. ing. Sandris Ručevskis (Rīgas Tehniskā universitāte), Ph. D. Helge Pfeifer (KU Leuven, Beļģija), Dr. habil. sc. ing. Sergejs Ignatovičs (Nacionālā Aviācijas universitāte, Ukraina). Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 3. jūlijā plkst. 10.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnbūves un mehānikas zinātnes nozares promocijas padomes “P-16” atklātā sēdē RTU Laboratoriju mājā Rīgā, Paula Valdena ielā 1, 106. auditorijā JĀNIS LUNGEVIČS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Pa ledu slīdošu virsmu makroģeometrijas un mikroģeometrijas kompleksā analīzes metode” ("Holistic analysis method of macro and micro geometry of surfaces sliding on ice") zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai inženierzinātnēs un tehnoloģijās. Recenzenti: Dr. phys. Aleksejs Kataševs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. sc. ing. Daniel Grochala (Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitāte, Polija), Ph. D. Bojan Podgornik (Ļubļanas Universitāte, Slovēnija). Sēdē būs iespējams piedalīties arī attālināti tiešsaistes platformā Zoom: https://rtucloud1.zoom.us/j/97150172811?pwd=RVV3a2ROVHp6cDhLNktNM2wxMWxuQT09. Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, RTU tīmekļvietnē: https://ortus.rtu.lv, RTU e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī RTU tīmekļvietnē: www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

***

2023. gada 27. septembrī plkst. 16.30 Latvijas Universitātes (LU) Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes atklātā sēdē DAIRA VĒVERE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Dziļo tāmnieku izlokšņu fonētiskās un morfoloģiskās sistēmas dinamika” zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs. Recenzenti: Dr. habil. philol. Ina Druviete (Latvijas Universitāte), Dr. philol. Ieva Ozola (Liepājas Universitāte), Dr. habil. hum. Dalia Kiseliūnaitė (Klaipēdas Universitāte, Lietuva). Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a, 304. telpā.

 

Laikrakstam "Zinātnes Vēstnesis"
apkopoja Ilona Gehtmane-Hofmane

 

 

Lasīts 994 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")