LZA Starptautiskās organizācijās

ALLEA. Eiropas zinātņu akadēmiju federācija (European Federation of Academies of Sciences and Humanitieshttp://www.allea.org) ir dibināta 1994. gadā un apvieno vairāk nekā 50 zinātņu akadēmijas no vairāk nekā 40 Eiropas Savienības un ārpus ES bloka valstīm. Organizācijas politiku, pārvaldi un budžetu pieņem ikgadēja ģenerālā asambleja. Tradicionāli ģenerālās asamblejas darba kārtība sastāv no 3 daļām - zinātniska konference, darba apspriede par organizācijas jautājumiem un Madame de Staël Eiropas kultūras vērtību gada balvas pasniegšana. ALLEA ir viena no nozīmīgākajām organizācijām, kas piedalās Eiropas zinātnes politikas veidošanā. Latvijas Zinātņu akadēmija ir ALLEA biedrs kopš 1994. gada.

EASAC. Eiropas Savienības dalībvalstu, Norvēģijas, Šveices un Apvienotās Karalistes zinātņu akadēmiju konsultatīvā padome (European Academies Science Advisory Council, EASAC, http://www.easac.org.), dibināta 2001. gadā. Šī Padome veic neatkarīgu zinātnisku ekspertīzi aktuālākajos zinātnes un sabiedrības jautājumos, balstoties uz neatkarīgiem pētījumiem, sniedz ieteikumus ES politikas dokumentiem, īsus, savlaicīgus paziņojumus par aktuāliem ES politikas jautājumiem, organizē seminārus ar mērķi informēt politikas veidotājus, kā arī informē sabiedrību par savas ekspertīzes rezultātiem. EASAC padomē ir 29 locekļi - viens izcils zinātnieks no katras dalīborganizācijas. EASAC trīs galvenās darbības programmas ir vides zinātnes, biozinātnes un enerģija. EASAC publicē detalizētus ziņojumus, īsākus paziņojumus, gatavo materiālus zinātniskajiem žurnāliem. Latvijas Zinātņu akadēmija iestājās EASAC 2004. gadā.

Kopš 2016. gada decembra Eiropas Zinātņu akadēmiju tīkli (ALLEA, EASAC, Academia Europaea, Euro-CASE un FEAM) uzsāka programmas Apvārsnis 2020 kopīgu projektu SAPEA - Eiropas akadēmiju zinātnes konsultācijas politikai (angl. Science Advice for Policy by European Academies). Šī projekta mērķis ir izstrādāt savlaicīgu, neatkarīgu un uz pierādījumiem balstītu zinātnisku ekspertīzi, pārstāvot vairāk nekā 100 zinātņu akadēmijas no 40 valstīm. SAPEA projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisijas direktorātiem. 

ISC. Starptautiskā zinatnes padome (International Science Council, https://council.science/) savas aktivitātes vērš uz globālu problēmu risināšanu un zinātniski pētnieciskās darbības atbalstīšanu attīstības valstīs. Tā dibināta 2018. gadā, apvienojot Starptautisko padomi zinātnei (ICSU) un Starptautisko Sociālo zinātņu padomi (ISSC). Starptautiskā Zinātnes padome ir nevalstiska organizācija ar unikālu globālu dalību, kas apvieno 40 starptautiskās zinātniskās savienības un asociācijas un vairāk nekā 140 nacionālās un reģionālās zinātniskās organizācijas, tostarp akadēmijas un pētniecības padomes.

UAI. Starptautiskā humanitāro zinātņu akadēmiju apvienība (Union Académique Internationalehttp://www.uai-iua.org), dibināta 1919. gadā un apvieno 63 nacionālās zinātņu akadēmijas Tās mērķis ir ierosināt, veicināt un finansiāli atbalstīt starptautiskus ilgtermiņa fundamentālo pētījumu projektus, pakāpeniski veidojot fundamentālus apkopojumus - enciklopēdijas, vārdnīcas, katalogus, t. s. korpusus. Liela daļa pētījumu ir uzsākti 20. gs. vidū vai agrāk. UAI sēdeklis atrodas Beļģijas Karaliskajā zinātņu akadēmijā Briselē. LZA iestājās UAI 1997. gadā.

IAP. Globālais zinātņu akadēmiju tīkls IAP (The global network of science academieshttp://www.interacademies.net). LZA pievienojās tīklam 2000. gadā.

IAMP. Globālais akadēmiju tīkls medicīnā (The InterAcademy Medical Panelhttp://www.iamp-online.org), apvieno pasaules medicīnas akadēmijas un tās zinātņu akadēmijas, kurās ir medicīnas nodaļas. LZA pievienojās IAMP 2006. gadā.

2015. gadā visu kontinentu zinātņu akadēmijas vienojošie sadarbības tīkli IAP, IAMP un IAC (InterAcademy Council), kuri aptver 130 nacionālās zinātņu akadēmijas, izveidoja Globālo zinātņu akadēmiju partnerību (The InterAcademy Parnership, IAP;http://www.interacademies.org), saglabājot akronīmu IAP.

UNESCO. LZA ir parakstījusi zinātniskās sadarbības līgumu ar starpvaldību organizāciju UNESCO un sadarbojas ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK). LZA ir pārstāvēta UNESCO LNK Asamblejas sastāvā.

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")